Úvod > Študovňa > Učebná osnova doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl
Učebná osnova doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), vydáva učebnú osnovu na doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl.
Obsah predmetov
Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl je zameraný najmä na výklad:
  1. jednotlivých ustanovení predpisov o cestnej premávke a príslušných vykonávacích predpisov,
  2. základov pedagogiky a psychológie so zameraním na základné didaktické princípy uplatňované vo vzdelávacom procese a ich využitie v procese výučby v autoškole s dôrazom na metodiku výučby a výcviku,
  3. spracovania a vedenia predpísanej dokumentácie výučby teórie a praktického výcviku,
  4. rozboru dopravnej nehodovosti príslušného okresu, kraja a republiky,
  5. organizácie výučby a výcviku v autoškole,
  6. nových poznatkov z oblastí konštrukcie a údržby vozidiel,
  7. aktuálnych otázok ochrany životného prostredia súvisiacich s cestnou premávkou vozidiel,
  8. zásad bezpečnej a hospodárnej jazdy s dôrazom na základné kritériá vzťahov vodič-vozidlo-cestná premávka.
Prehľad predmetov a počtu hodín doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl
Tabuľka č.1
Predmet Počet hodín
Predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy 10
Základy pedagogiky a psychológie 5
Vedenie predpísanej dokumentácie autoškoly 2
Rozbor dopravnej nehodovosti 2
Organizácia výučby a výcviku v autoškole 3
Nové poznatky v oblasti konštrukcie a údržby vozidiel 10
Ochrana životného prostredia 3
Zásady bezpečnej jazdy 5
Spolu 40
Osvedčenie
Po absolvovaní doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl, prevádzkovateľ autoškoly vydá žiadateľovi o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu osvedčenie [§ 6 ods. 1 písm. e) zákona].
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa učebná osnova doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl zo dňa 19. januára 2013.
Účinnosť
Táto učebná osnova nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Zdroj: MDVaRR SR
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   619/15/1 - 45
APP   14
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK