Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod > Legislatíva > Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty

» Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
K aktualizácii znenia právnych predpisov dochádza ku dňu nadobudnutia účinnosti uvedených dokumentov.
1.
   Zákon NR SR č. 9/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dátum schválenia: 06.12.2018
Dátum vyhlásenia: 11.01.2019
Dátum účinnosti od: 01.04.2019
2.
   Zákon NR SR č. 177/2018 Z. z.
Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Dátum schválenia: 15.05.2018
Dátum vyhlásenia: 22.06.2018
Dátum účinnosti od: 01.01.2019
3.
   Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Dátum schválenia: 27.04.2018
Dátum vyhlásenia: 15.05.2018
Dátum účinnosti od: 20.05.2018
4.
   Zákon NR SR č.106/2018 Z. z.
Zákon, o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum schválenia: 14.03.2018
Dátum vyhlásenia: 13.04.2018
Dátum účinnosti od: 20.05.2018
Dátum účinnosti do: 31.12.2019
5.
   Zákon NR SR č. 56/2018 Z. z.
Zákon, o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum schválenia: 06.02.2018
Dátum vyhlásenia: 07.03.2018
Dátum účinnosti od: 01.04.2018
6.
   Vyhláška MV SR č. 19/2018 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum vyhlásenia: 31.01.2018
Dátum účinnosti: 01.02.2018
7.
   Zákon NR SR č. 51/2017 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dátum schválenia: 01.02.2017
Dátum vyhlásenia: 08.03.2017
Dátum účinnosti od: 01.01.2018
8.
   Nariadenie vlády SR č. 368/2016 Z. z.
Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.

Dátum vyhlásenia: 28.12.2016
Dátum účinnosti: 01.01.2017
9.
   Zákon NR SR č. 315/2016 Z. z.
Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum schválenia: 25.10.2016
Dátum vyhlásenia: 29.11.2016
Dátum účinnosti od: 01.08.2017
10.
   Zákon NR SR č.311/2016 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Dátum vyhlásenia: 25.11.2016
Dátum účinnosti: 01.01.2017
11.
   Zákon NR SR č. 305/2016 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dátum schválenia: 20.10.2016
Dátum vyhlásenia: 23.11.2016
Dátum účinnosti od: 31.12.2016
12.
   Zákon NR SR č. 91/2016 Z. z.
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum schválenia: 13.11.2015
Dátum vyhlásenia: 25.02.2016
Dátum účinnosti od: 01.07.2018
13.
   Vyhláška MDVaRR SR č. 45/2016 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum vyhlásenia: 01.01.2016
Dátum účinnosti: 01.01.2016
14.
   Vyhláška MDVaRR SR č. 44/2016 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.

Dátum vyhlásnia: 01.01.2016
Dátum účinnosti: 01.01.2016
15.
   Vyhláška MV SR č. 20/2016 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum vyhlásenia: 01.01.2016
Dátum účinnosti: od 01.01.2016 do 31.12.2016
16.
   Vyhláška MDVaRR SR č. 19/2016 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.

Dátum platnosti: 01.01.2016
Dátum účinnosti: 01.02.2016
17.
   Zákon NR SR č. 282/2015 Z. z.
Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum schválenia: 22.09.2015
Dátum vyhlásenia: 29.10.2015
Dátum účinnosti od: 01.09.2018
18.
   Vyhláška MDVaRR SR č. 191/2015 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum vyhlásenia: 06.08.2015
Dátum účinnosti: 01.04.2016
19.
   Vyhláška MDVaRR SR č. 450/2015 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhlásennie: 31.12.2015
Dátum účinnosti: 01.01.2016
20.
   Nariadenie vlády SR č. 448/2015 Z. z.
Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.

Dátum vyhlásenia: 31.12.2015
Dátum účinnosti: 01.01.2016
Celkom: 165 Na stránke: 20 Počet strán: 9 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Aktuálny počet právnych predpisov:
14
Zoznam iných právnych predpisov
« Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet právnych predpisov:
165
Výber z pravidiel
Sankcie za porušenia predpisov
Dokument na stiahnutie
Najnovšie zmeny a novinky
01.01.2019 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 177/2018 Z.z.
Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
» Zákon NR SR č. 177/2018 Z.z.
20.05.2018 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 106/2018 Z.z.
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
» Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z.
20.05.2018 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
» Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z.
01.04.2018 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 56/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
» Zákon NR SR č. 56/2018 Z.z.
01.02.2018 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
Archív už neúčinnej legislatívy
v plnom znení
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov