Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod > Legislatíva > Učebná osnova doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl

» Učebná osnova doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), vydáva učebnú osnovu na doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl.
Obsah
Doškoľovacím kurzom inštruktorov autoškôl sa rozumie doškoľovanie inštruktorov, ktorí sú držiteľmi inštruktorského oprávnenia.
Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl je zameraný najmä na výklad:
 1. jednotlivých ustanovení predpisov o cestnej premávke a príslušných vykonávacích predpisov,
 2. základov pedagogiky a psychológie so zameraním na základné didaktické princípy uplatňované vo vzdelávacom procese a ich využitie v procese výučby v autoškole s dôrazom na metodiku výučby a výcviku,
 3. spracovania a vedenia predpísanej dokumentácie výučby teórie a praktického výcviku,
 4. rozboru dopravnej nehodovosti príslušného okresu, kraja a republiky,
 5. organizácie výučby a výcviku v autoškole,
 6. nových poznatkov z oblastí konštrukcie a údržby vozidiel,
 7. aktuálnych otázok ochrany životného prostredia súvisiacich s cestnou premávkou vozidiel,
 8. zásad bezpečnej a hospodárnej jazdy s dôrazom na základné kritériá vzťahov vodič-vozidlo-cestná premávka.
Prehľad predmetov a počtu hodín doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl
Tabuľka č.1
  Predmet Počet hodín
1. Predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy 10
2. Základy pedagogiky a psychológie 5
3. Vedenie predpísanej dokumentácie autoškoly 2
4. Rozbor dopravnej nehodovosti 2
5. Organizácia výučby a výcviku v autoškole 3
6. Nové poznatky v oblasti konštrukcie a údržby vozidiel 10
7. Ochrana životného prostredia 3
8. Zásady bezpečnej jazdy 5
Spolu: 40
Osvedčenie
Po absolvovaní doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl, prevádzkovateľ autoškoly vydá žiadateľovi o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu osvedčenie [§ 6 ods. 1 písm. e) zákona].
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa učebná osnova doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl zo dňa 19. januára 2013.
Účinnosť
Táto učebná osnova nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Zdroj: MDVaRR SR
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Aktuálny počet právnych predpisov:
14
Zoznam iných právnych predpisov
« Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet právnych predpisov:
165
Výber z pravidiel
Sankcie za porušenia predpisov
Dokument na stiahnutie
Najnovšie zmeny a novinky
01.01.2019 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 177/2018 Z.z.
Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
» Zákon NR SR č. 177/2018 Z.z.
20.05.2018 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 106/2018 Z.z.
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
» Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z.
20.05.2018 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
» Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z.
01.04.2018 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 56/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
» Zákon NR SR č. 56/2018 Z.z.
01.02.2018 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
Archív už neúčinnej legislatívy
v plnom znení
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
 • príprava ku skúškam na získanie VO
 • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
 • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
 • sprostredkovanie kurzov na VO
 • všeobecná dopravná výchova
 • informácie z okruhu cestnej dopravy
 • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov