Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod > Legislatíva > Učebná osnova osobitných výcvikov

» Učebná osnova osobitných výcvikov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2009 Z. z., vydáva učebnú osnovu na vykonávanie osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu1).
1) § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
Výučba teórie
Teoretické vedomosti, zručnosti a spôsob správania sa v cestnej premávke, ktoré sa vyžadujú na vedenie motorových vozidiel skupín A2, A a skupiny B s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy je viac ako 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg:
 1. Výučba predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiacich právnych predpisov je zameraná na výklad:
  1. jednotlivých ustanovení predpisov o cestnej premávke a príslušných vykonávacích predpisov,
  2. dopravných značiek a dopravných zariadení vrátane svetelných signálov a pokynov na riadenie premávky,
  3. riešenia dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde a obmedzenia rýchlosti,
  4. povinností vodiča a prevádzkovateľa vozidla,
  5. podmienok technickej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách,
  6. občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti vodiča, rozsahu a podmienok povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 2. Výučba teórie vedenia vozidla je zameraná na výklad:
  1. používaných bezpečnostných zariadení vozidla,
  2. jazdy s prípojným vozidlom; to sa nevzťahuje na skupiny A2, A vodičského oprávnenia,
  3. techniky jazdy v rôznych situáciách a poveternostných podmienkach,
  4. techniky jazdy pri vyhýbaní sa nečakanej prekážke na rovine a v zákrute.
 3. Výučba zásad bezpečnej jazdy je zameraná na výklad:
  1. základných fyzikálnych zákonitostí jazdy s vozidlom príslušnej skupiny vodičského oprávnenia,
  2. vplyvu ľudského činiteľa, technického stavu vozidla a prostredia na bezpečnosť jazdy,
  3. zásad predvídavosti, rozpoznávania a riešenia kritických dopravných situácií,
  4. techniky zvládnutia vyhýbavého manévru pri nečakanej prekážke na rovnej ceste a v zákrute, vplyv odstredivej sily na vozidlo, rozdiely pri ovládaní vozidla vybaveného modernými elektronickými brzdovými a stabilizačnými prvkami,
  5. príčiny vzniku aquaplaningu na vozovke a vplyvu pneumatík na ovládanie vozidla,
  6. jazdných vlastností nedotáčavého a pretáčavého vozidla v zákrute,
  7. ovládania vozidla v klesaní vybaveného manuálnou alebo automatickou prevodovkou,
  8. významu pozornosti, vnímania, reakčnej schopnosti, úsudku a rozhodovacej schopnosti, spôsob správania sa vodiča voči ostatným účastníkom cestnej premávky, ako aj zmeny v správaní sa vodiča v dôsledku vplyvu alkoholu, drog a liekov, duševného stavu a únavy,
  9. špecifických rizikových faktorov týkajúcich sa nedostatku skúseností ostatných účastníkov cestnej premávky, najmä najzraniteľnejších, ako sú deti, chodci, cyklisti a zdravotne postihnuté osoby,
  10. bezpečnostných faktorov týkajúcich sa vozidla, nákladu a prepravovaných osôb, opatrnosť vodiča pri opustení vozidla,
  11. najdôležitejších princípov, týkajúcich sa dodržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdné vzdialenosti a ovládanie vozidla v rôznych poveternostných podmienkach a rôznych podmienkach na ceste.
Praktický výcvik
Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov, ktoré sa vyžadujú na vedenie motorových vozidiel
 1. skupín A2 a A,
 2. skupiny B s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy je viac ako 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg,
sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tabuľka - Počet hodín výučby teórie a praktického výcviku
Skupina vodičského oprávnenia Výučba teórie Praktický výcvik Spolu
PCP TVV ZBJ OV VvVV
A2, A 6 2 3 1 8 20
B
(harmonizovaný kód 96)
6 2 3 1 6 18
VYSVETLIVKY:
PCP - predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
TVV - teória vedenia vozidla
ZBJ - zásady bezpečnej jazdy
OV - oboznámenie s vozidlom
VvVV - výcvik vo vedení vozidla
Osvedčenie
Po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole, prevádzkovateľ autoškoly vydá jeho účastníkovi osvedčenie [§ 6 ods. 1 písm. e) zákona].
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa učebná osnova osobitných výcvikov zo dňa 19. januára 2013.
Účinnosť
Táto učebná osnova nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Zdroj: MDVaRR SR
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Aktuálny počet právnych predpisov:
14
Zoznam iných právnych predpisov
« Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet právnych predpisov:
165
Výber z pravidiel
Sankcie za porušenia predpisov
Dokument na stiahnutie
Najnovšie zmeny a novinky
01.01.2019 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 177/2018 Z.z.
Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
» Zákon NR SR č. 177/2018 Z.z.
20.05.2018 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 106/2018 Z.z.
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
» Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z.
20.05.2018 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
» Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z.
01.04.2018 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 56/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
» Zákon NR SR č. 56/2018 Z.z.
01.02.2018 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
Archív už neúčinnej legislatívy
v plnom znení
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
 • príprava ku skúškam na získanie VO
 • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
 • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
 • sprostredkovanie kurzov na VO
 • všeobecná dopravná výchova
 • informácie z okruhu cestnej dopravy
 • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov