Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod > Legislatíva > Vyhláška MZ SR č. 322/2005 Z. z.

» Úplné znenie vyhlášky MZ SR č. 322/2005 Z. z. v aktualizovanom znení
K aktualizácii znenia tejto vyhlášky dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti jej noviel.
Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

(1) Psychologické vyšetrenie je zisťovanie psychickej spôsobilosti z hľadiska úrovne pracovných spôsobilostí a špecifických spôsobilostí, ich možného narušenia alebo obmedzenia.

(2) Psychická spôsobilosť žiadateľa o inštruktorské oprávnenie1) sa zisťuje psychologickým vyšetrením pred zaradením žiadateľa do výcviku.

(3) Psychická spôsobilosť držiteľa inštruktorského preukazu sa zisťuje pravidelnými psychologickými vyšetreniami vykonanými vždy pred podaním žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.2)

§ 2

Psychologické vyšetrenie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu vykonáva psychológ so špecializáciou klinická psychológia s certifikátom v dopravnej psychológii (ďalej len psychológ ).3)

§ 3

(1) Psychická spôsobilosť žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu sa zisťuje psychologickým vyšetrením v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.

(2) Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo držiteľa inštruktorského preukazu psychológ prihliada aj na predchádzajúce záznamy v ich zdravotnej dokumentácii.

§ 4

Závery z psychologického vyšetrenia psychológ zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo držiteľa inštruktorského preukazu a do dokladu o psychologickom vyšetrení žiadateľa o inštruktorské oprávnenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, alebo do dokladu o psychologickom vyšetrení držiteľa inštruktorského preukazu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 191/1998 Z. z. o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov.

§6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Rudolf Zajac v. r.
  Prílohy k vyhláške MZ SR č. 322/2005 Z. z.
Príloha č. 1 - KRITÉRIÁ NA ZISŤOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÉ OPRÁVNENIE A DRŽITEĽA INŠTRUKTORSKÉHO PREUKAZU PRE OBLASŤ VÝCVIKU, VÝUČBY A VÝCHOVY
Psychologické vyšetrenie sa vykonáva štandardizovanými metodikami dopravnej psychológie. Súčasťou vyšetrenia je aj výpis z evidencie dopravných nehôd a z evidencie dopravných priestupkov Policajného zboru.

I. Pedagogicko-psychická spôsobilosť

Osobné charakteristiky zodpovedajúce kritériu
schopnosť pozitívnej a konštruktívnej komunikácie s ľuďmi,
odolnosť proti záťaži a frustračná tolerancia,
empatia a anticipácia správania klienta,
asertívne správanie,
presný verbálny prejav a správna terminológia,
odhad schopností klienta a dôslednosť.

II. Dopravno-psychická spôsobilosť
1. Všeobecná úroveň intelektu najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie.
2. Dispozície najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie pozornosť v záťaži,
senzomotorická reaktivita a koordinácia meraná determinačným prístrojom, rozhodovacie procesy,
krátkodobá pamäť,
priestorová orientácia a predstavivosť.
3. Osobnostné charakteristiky zodpovedajúce kritériu
zrelosť osobnosti s rozvinutými vyššími citmi,
primeraná regulácia správania a flexibilita,
integrita osobnosti a zodpovedajúce sebahodnotenie,
prispôsobivosť a konštruktívne sebapresadzovanie,
zvládanie zložitých sociálnych situácií,
primerané rizikové zvládanie dopravných situácií,
zameranie na bezpečnosť dopravy a predvídavosť.
4. Úroveň špecifického okruhu vedomostí v uvedených oblastiach v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie
právne vedomie a motoristické informácie,
technické informácie a orientácia,
pedagogické vedomosti a zručnosti,
organizačné vedomosti a zručnosti, systematickosť.

III. Anamnestické údaje nevykazujú tieto znaky:
trestná činnosť,
problémy v procese socializácie a partnerských vzťahov,
vodičská prax počet najazdených kilometrov, nehody, konflikty, dopravné priestupky a podobne,
zdravotné postihnutia a choroby,
závislosť od alkoholu a psychoaktívnych látok alebo ich abúzus,
vyššia frekvencia úrazov.
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Aktuálny počet právnych predpisov:
14
Zoznam iných právnych predpisov
« Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet právnych predpisov:
165
Zmeny nájdete v predpisoch:
Nenájdené žiadne zmeny!
Pôvodné, nenovelizované znenie!
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov