Úvod » Študovňa » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
Vodorovné dopravné značky
1. Pozdĺžna súvislá čiara - V1a
Význam, popis:

Značka Pozdĺžna súvislá čiara (č. V1a) sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou, na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
2. Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara - V1b
Význam, popis:

Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V1b) sa používa na oddelenie protismernej premávky s dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
3. Pozdĺžna prerušovaná čiara - V2a
Význam, popis:

Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V2a a č. V2b) sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V2a s rozstupmi (medzerami) dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy a predchádza značke č. V1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou Predbežné šípky č. V9b.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
4. Pozdĺžna prerušovaná čiara - V2b
Význam, popis:

Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V2a a č. V2b) sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V2a s rozstupmi (medzerami) dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy a predchádza značke č. V1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou Predbežné šípky č. V9b.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
5. Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara - V2c
Význam, popis:

Značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V2c) vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara č. V2c rovnaký význam ako značky č. V2a alebo č. V2b.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
6. Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou - V3
Význam, popis:

Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (č. V3) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, vodič sa riadi významom bližšej čiary.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
7. Vodiaca čiara - V4
Význam, popis:

Značka Vodiaca čiara (č. V4) vyznačuje ľavý alebo pravý okraj vozovky a oddeľuje vozovku od krajnice, prípadne chodníka. Vyhotovenie prerušovanej a plnej čiary možno použiť aj na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu. Pri použití plnej čiary na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu je zakázané značku prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie. Vyhotovenie prerušovanej čiary sa používa najmä pri vyústení vjazdu z miesta mimo cesty a na oddelenie vjazdového alebo výjazdového klina zastávkového pruhu a na oddelenie parkovacieho pruhu. Značka č. V4 neupravuje prednosť v jazde.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
8. Priečna súvislá čiara - V5a
Význam, popis:

Značky Priečna súvislá čiara (č. V5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V5b) a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka (č. V5c) vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P2.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
9. Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ - V5b
Význam, popis:

Značky Priečna súvislá čiara (č. V5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V5b) a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka (č. V5c) vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P2.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
10. Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP" - V5c
Význam, popis:

Značky Priečna súvislá čiara (č. V5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V5b) a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka (č. V5c) vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P2.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Celkom: 36 Na stránke: 10 Strán: 4 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4  
Obsah
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   303
APP   9
PPK   198
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK