Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

V1a - Pozdĺžna súvislá čiara

V1a - Pozdĺžna súvislá čiara

V1b - Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara

V1a - Pozdĺžna súvislá čiara

V2a - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V2b - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V9b - Predbežné šípky

V1a - Pozdĺžna súvislá čiara

V2a - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V2b - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V9b - Predbežné šípky

V2a - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V2b - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V2c - Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

V3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

V4 - Vodiaca čiara

P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!

V5a - Priečna súvislá čiara

V5b - Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“

V5c - Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP"

P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!

V5a - Priečna súvislá čiara

V5b - Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“

V5c - Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP"

P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!

V5a - Priečna súvislá čiara

V5b - Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“

V5c - Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP"
Vodorovné dopravné značky
1. Pozdĺžna súvislá čiara - V1a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Pozdĺžna súvislá čiara (č. V1a) sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou, na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.
Príklady reálneho použitia:
2. Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara - V1b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V1b) sa používa na oddelenie protismernej premávky s dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie.
Príklady reálneho použitia:
3. Pozdĺžna prerušovaná čiara - V2a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V2a a č. V2b) sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V2a s rozstupmi (medzerami) dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy a predchádza značke č. V1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou Predbežné šípky č. V9b.
Príklady reálneho použitia:
4. Pozdĺžna prerušovaná čiara - V2b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V2a a č. V2b) sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V2a s rozstupmi (medzerami) dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy a predchádza značke č. V1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou Predbežné šípky č. V9b.
Príklady reálneho použitia:
5. Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara - V2c
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V2c) vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara č. V2c rovnaký význam ako značky č. V2a alebo č. V2b.
6. Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou - V3
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (č. V3) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, vodič sa riadi významom bližšej čiary.
Príklady reálneho použitia:
7. Vodiaca čiara - V4
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Vodiaca čiara (č. V4) vyznačuje ľavý alebo pravý okraj vozovky a oddeľuje vozovku od krajnice, prípadne chodníka. Vyhotovenie prerušovanej a plnej čiary možno použiť aj na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu. Pri použití plnej čiary na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu je zakázané značku prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie. Vyhotovenie prerušovanej čiary sa používa najmä pri vyústení vjazdu z miesta mimo cesty a na oddelenie vjazdového alebo výjazdového klina zastávkového pruhu a na oddelenie parkovacieho pruhu. Značka č. V4 neupravuje prednosť v jazde.
Príklady reálneho použitia:
8. Priečna súvislá čiara - V5a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značky Priečna súvislá čiara (č. V5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V5b) a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka (č. V5c) vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P2.
Príklady reálneho použitia:
9. Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ - V5b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značky Priečna súvislá čiara (č. V5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V5b) a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka (č. V5c) vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P2.
Príklady reálneho použitia:
10. Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP" - V5c
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značky Priečna súvislá čiara (č. V5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V5b) a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka (č. V5c) vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P2.
Celkom: 36 Na stránke: 10 Počet strán: 4 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Tieto dopravné značky
upozorňujú na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu a informujú o prednosti pred protiidúcimi nákladnými vozidlami
upozorňujú na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu a prikazujú dať prednosť protiidúcim automobilom
upozorňujú na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu a zakazujú predchádzanie nákladným automobilom
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov