Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

IP1 - Okruh

IP2 - Zmena smeru okruhu

B2 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

E2 - Vzdialenosť

IP3a - Jednosmerná premávka

IP3b - Jednosmerná premávka

B2 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

E12 - Dodatková tabuľka s textom

IP3b - Jednosmerná premávka

E12 - Dodatková tabuľka s textom

IP4 - Slepá cesta

IP4 - Slepá cesta

IP5 - Návesť pred slepou cestou

E1 - Počet

IP6 - Priechod pre chodcov

S11a - Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom

S11b - Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca

S11d - Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

V6a - Priechod pre chodcov

V6b - Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich

Z7c - Dopravné gombíky

IP6 - Priechod pre chodcov

IP7 - Priechod pre cyklistov

S11c - Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare cyklistu

V7 - Priechod pre cyklistov

V7a - Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov

IP8 - Spomaľovací prah

E12 - Dodatková tabuľka s textom

E15 - Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím

IP9 - Podchod alebo nadchod
Informatívne prevádzkové značkyZvislé dopravné značky
1. Okruh - IP1
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IP1 sa umiestňuje samostatne, poprípade s príslušnou dodatkovou tabuľkou.
Význam, popis:
Značka Okruh (č. IP1) označuje okruh zriadený na obchádzanie obce, alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí každý okruh. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.
2. Zmena smeru okruhu - IP2
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IP2 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, na ktorej už trasa okruhu nepokračuje v priamom smere a samostatne, poprípade s príslušnou dodatkovou tabuľkou.
Význam, popis:
Značka Zmena smeru okruhu (č. IP2) informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje v priamom smere. Zmena smeru je vyznačená šípkou na značke, ktorej významový symbol môže byť obrátený.
3. Jednosmerná premávka - IP3a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IP3a sa umiestňuje tesne pred križovatkou s jednosmernou premávkou kolmo k smeru prichádzajúcich vozidiel a možno ju použiť, ako značku predbežnú v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
Význam, popis:
Značka Jednosmerná premávka (č. IP3a) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B2 značku možno použiť ako predbežnú značku k značke č. IP3b.
Príklady reálneho použitia:
4. Jednosmerná premávka - IP3b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Ak je výnimočne dovolený vjazd do protismeru jednosmernej cesty, musí byť vyznačený pod značkou na dodatkovej tabuľke č. E12.
Význam, popis:
Značka Jednosmerná premávka (č. IP3b) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B2. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek s jednosmernou premávkou začína.
Príklady reálneho použitia:
5. Slepá cesta - IP4
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Ak cesta umožňuje prejazd len určitých vozidiel z presne vymedzenej skupiny alebo druhu, tieto sa vhodným spôsobom vyznačia pod značkou na príslušnej dodatkovej tabuľke č. E12
Význam, popis:
Značka Slepá cesta (č. IP4) označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.
Príklady reálneho použitia:
6. Návesť pred slepou cestou - IP5
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značky č. IP5 sú rovnaké ako pre značku č. IP4.
Význam, popis:
Značka Návesť pred slepou cestou (č. IP5) vopred informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.
Príklady reálneho použitia:
7. Priechod pre chodcov - IP6
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno značku č. IP6 použiť len v kombinácii osvetlenia značky č. V6a alebo č. V6b verejným osvetlením alebo samostatným osvetlením priestoru použitia značky č. V6a alebo č. V6b alebo optickým zvýraznením dopravnými gombíkmi č. Z7c alebo iným druhom zvýraznenia napríklad kombinácia značky č. IP6 s prerušovaným doplnkovým signálom č. S11a, č. S11b, č. S11d a podobne. Značku č. IP6 je povinnosť použiť vždy na označenie priechodu pre chodcov vyznačeného značkou č. V6a alebo č. V6b; keď to nie je potrebné na zabezpečenie nerušeného prechodu chodcov cez priechod, značka č. IP6 sa použije v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E1, pričom na dodatkovej tabuľke môže byť maximálne vyznačený údaj „2x“.
Význam, popis:
Značka Priechod pre chodcov (č. IP6) označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou č. V6a alebo č. V6b.
Príklady reálneho použitia:
8. Priechod pre cyklistov - IP7
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značky č. IP7 sú rovnaké ako pre značku č. IP6, pričom možno použiť pre optické zvýraznenie aj doplnkový signál č. S11c.
Význam, popis:
Značka Priechod pre cyklistov (č. IP7) označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V7 alebo priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyznačený značkou č. V7a. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.
Príklady reálneho použitia:
9. Spomaľovací prah - IP8
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky značku č. IP8 možno použiť len v obci na mieste, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km.h-1.
Význam, popis:
Značka Spomaľovací prah (č. IP8) informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením prefabrikovaného, alebo stavebného spomaľovacieho prahu.
Príklady reálneho použitia:
10. Podchod alebo nadchod - IP9
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. IP9 možno umiestniť na chodníku a pre lepšiu viditeľnosť aj rovnobežne s osou cesty.
Význam, popis:
Značka Podchod alebo nadchod (č. IP9) informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabuľkou č. E12 alebo č. E15.
Príklady reálneho použitia:
Celkom: 54 Na stránke: 10 Počet strán: 6 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4   5   6  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Táto dopravná značka znamená:
Jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb
Parkovisko vyhradené pre autobusy
Zastávka autobusu
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov