Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

IS1a - Návesť pred križovatkou

IS1b - Návesť pred križovatkou

IS2 - Návesť pred križovatkou

IS3 - Návesť pred križovatkou

IS4 - Návesť pred križovatkou

IS5a - Návesť pred križovatkou

IS5b - Návesť pred križovatkou

IS7a - Smerová tabuľa

IS4 - Návesť pred križovatkou

IS5a - Návesť pred križovatkou

IS5b - Návesť pred križovatkou

IS7a - Smerová tabuľa

IS4 - Návesť pred križovatkou

IS5a - Návesť pred križovatkou

IS5b - Návesť pred križovatkou

IS7a - Smerová tabuľa

IS6 - Návesť pred križovatkou

IS4 - Návesť pred križovatkou

IS5a - Návesť pred križovatkou

IS5b - Návesť pred križovatkou

IS7a - Smerová tabuľa

IS2 - Návesť pred križovatkou

IS3 - Návesť pred križovatkou

IS5a - Návesť pred križovatkou

IS5b - Návesť pred križovatkou

IS6 - Návesť pred križovatkou

IS7a - Smerová tabuľa

IIS7b - Výjazd
Informatívne smerové značkyZvislé dopravné značky
1. Návesť pred križovatkou - IS1a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS1a sa umiestňuje nad vozovkou. Názov križovatky sa zvolí tak, aby spravidla vyjadroval názov významnej obce alebo jej časti, ktorá je najvýznamnejším dopravným cieľom v regióne, dosiahnuteľným z danej križovatky; názov musí byť v súlade s vytýčenou dopravnou politikou.
Význam, popis:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS1a) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve najbližšej križovatky diaľnic, diaľnice a rýchlostnej cesty alebo rýchlostných ciest s uvedením čísel križujúcich ciest a vzdialenosti k začiatku odbočovacieho pruhu. Farba podkladovej dosky je zelená.
Príklady reálneho použitia:
2. Návesť pred križovatkou - IS1b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS1b sa umiestňuje vedľa vozovky; v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. Názov križovatky sa zvolí tak, aby zodpovedal určujúcemu dopravnému cieľu, ktorý je z danej križovatky dosiahnuteľný a je nosným informačným elementom nasledujúcich návestí pre odbočujúci smer; názov musí byť v súlade s vytýčenou dopravnou politikou. Pri opakovaných názvoch sa uvedie aj časť obce vyjadrujúca príslušnú svetovú stranu (napr. Sever, Juh a pod.).
Význam, popis:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS1b) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve križovatky s cestou nižšieho dopravného významu a o vzdialenosti k najbližšiemu výjazdu (odbočeniu) a o čísle výjazdu (odbočenia) z priameho smeru diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Farba podkladovej dosky je zelená.
Príklady reálneho použitia:
3. Návesť pred križovatkou - IS2
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS2 sa umiestňuje vedľa vozovky; v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. V priamom smere sa ako prvý uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Pre odbočenie sa uvedie určujúci dopravný cieľ ležiaci na križujúcej ceste. K určujúcemu dopravnému cieľu sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ, pričom platí, že ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný.
Význam, popis:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS2) informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty a o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu.
Príklady reálneho použitia:
4. Návesť pred križovatkou - IS3
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS3 sa umiestňuje nad vozovkou. V priamom smere sa ako prvý uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Pre odbočenie sa uvedie určujúci dopravný cieľ ležiaci na križujúcej ceste. K určujúcemu dopravnému cieľu sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ, pričom platí, že ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný.
Význam, popis:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS3) informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.
Príklady reálneho použitia:
5. Návesť pred križovatkou - IS4
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS4 sa umiestňuje nad vozovkou alebo vedľa vozovky. Ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Značka sa použije v mieste začiatku alebo priebehu odbočovacieho pruhu križovatky, pričom šípky súčasne znázorňujú spôsob radenia v križovatke. Značku možno použiť pre potvrdenie priameho smeru v odbočovacom kline alebo pred týmto priestorom v kombinácii so značkami č. IS5a, IS5b alebo IS7a. V tomto prípade značku IS4 možno použiť s jednou šípkou. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný.
Význam, popis:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS4) informuje na ceste o cieľoch dosiahnuteľných v smere jazdy, o číslach pokračujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.
Príklady reálneho použitia:
6. Návesť pred križovatkou - IS5a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značky č. IS5a a č. IS5b sa umiestňujú vedľa vozovky alebo nad vozovkou. Značky možno umiestniť nad vozovkou spolu so značkou č. IS4. Ak sa jeden odbočovací pruh použije na odbočenie pre dva rôzne smery, so značkou č. IS5a alebo č. IS5b možno použiť aj značku č. IS7a. Pre odbočenie sa uvedie určujúci dopravný cieľ ležiaci na križujúcej ceste. K určujúcemu dopravnému cieľu sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ, pričom platí, že ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný.
Význam, popis:
Značky Návesť pred križovatkou (č. IS5a a č. IS5b) informujú na ceste v mieste začiatku odbočovacieho pruhu o určujúcich dopravných cieľoch v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o čísle križujúcej cesty, o počte jazdných pruhov v smere odbočenia a o spôsobe radenia v križovatke.
7. Návesť pred križovatkou - IS5b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značky č. IS5a a č. IS5b sa umiestňujú vedľa vozovky alebo nad vozovkou. Značky možno umiestniť nad vozovkou spolu so značkou č. IS4. Ak sa jeden odbočovací pruh použije na odbočenie pre dva rôzne smery, so značkou č. IS5a alebo č. IS5b možno použiť aj značku č. IS7a. Pre odbočenie sa uvedie určujúci dopravný cieľ ležiaci na križujúcej ceste. K určujúcemu dopravnému cieľu sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ, pričom platí, že ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný.
Význam, popis:
Značky Návesť pred križovatkou (č. IS5a a č. IS5b) informujú na ceste v mieste začiatku odbočovacieho pruhu o určujúcich dopravných cieľoch v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o čísle križujúcej cesty, o počte jazdných pruhov v smere odbočenia a o spôsobe radenia v križovatke.
Príklady reálneho použitia:
8. Návesť pred križovatkou - IS6
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS6 sa umiestňuje vedľa vozovky a v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou.
Význam, popis:
Značka Návesť pred križovatkou (č. IS6) poskytuje na diaľnici a rýchlostnej ceste rozšírené informácie o cieľoch v smere odbočenia.
Príklady reálneho použitia:
9. Smerová tabuľa - IS7a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS7a sa umiestňuje vedľa vozovky a v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. Značka sa umiestňuje pri ľavom okraji vozovky do odbočovacieho klina alebo pred tento priestor v smere jazdy. Tvar šípok zodpovedá priebehu, usporiadaniu a počtu jazdných pruhov. Pre odbočenie sa uvedie určujúci dopravný cieľ ležiaci na križujúcej ceste. K určujúcemu dopravnému cieľu sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ, pričom platí, že ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný. Ak sa jeden odbočovací pruh použije na odbočenie pre dva rôzne smery, so značkou č. IS7a možno použiť aj značku č. IS4, IS5a alebo č. IS5b.
Význam, popis:
Značka Smerová tabuľa (č. IS7a) informuje na ceste o cieľoch v smere odbočenia a o čísle križujúcej cesty.
Príklady reálneho použitia:
10. Výjazd - IS7b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Výjazd (č. IS7b) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o čísle výjazdu (odbočenia), ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Používa sa len v križovatkách označených značkou č. IS1b. Umiestňuje sa nad značkou č. IS2, č. IS3, č. IS5a, č. IS5b, č. IS6, č. IS7a.
Príklady reálneho použitia:
Celkom: 67 Na stránke: 10 Počet strán: 7 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4   5   6   7  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Táto dopravná značka znamená:
Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel
Zákaz vjazdu malých motocyklov
Cestička pre malé motocykle
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov