Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

E2 - Vzdialenosť

P1 - Daj prednosť v jazde!

P5 - Križovatka s vedľajšou cestou

P6 - Križovatka s vedľajšou cestou

P8 - Hlavná cesta

P13 až P15
Tvar križovatky,
Tvar dvoch križovatiek

A30a - Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové

A30b - Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové

E3 - Vzdialenosť

P1 - Daj prednosť v jazde!

P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!

P5 - Križovatka s vedľajšou cestou

P6 - Križovatka s vedľajšou cestou

P8 - Hlavná cesta

P13 až P15
Tvar križovatky,
Tvar dvoch križovatiek

V5c - Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP"

V14 - Nápisy na ceste

E2 - Vzdialenosť

P3 - Daj prednosť v jazde električke!

P4 - Križovatka

P12 - Tvar križovatky

P1 - Daj prednosť v jazde!

P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!

P5 - Križovatka s vedľajšou cestou

P6 - Križovatka s vedľajšou cestou

P1 - Daj prednosť v jazde!

P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!

P5 - Križovatka s vedľajšou cestou

P6 - Križovatka s vedľajšou cestou

C7 - Kruhový objazd

E2 - Vzdialenosť

P7 - Križovatka s kruhovým objazdom

P1 - Daj prednosť v jazde!

P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!

P8 - Hlavná cesta

P13 až P15
Tvar križovatky,
Tvar dvoch križovatiek

P1 - Daj prednosť v jazde!

P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!

P9 - Koniec hlavnej cesty

A4a - Zúžená vozovka z oboch strán

A4b - Zúžená vozovka sprava

A4c - Zúžená vozovka zľava

E2 - Vzdialenosť

P10 - Prednosť protiidúcich vozidiel

P11 - Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatkyZvislé dopravné značky
1. Daj prednosť v jazde! - P1
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. P1 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo ju možno použiť na mieste, kde je potrebné vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P1 musí byť na hlavnej ceste v obci umiestnená značka č. P8 a mimo obce najmä značka č. P5 alebo č. P6. Značku č. P1 možno použiť ako značku predbežnú spolu s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu
Význam, popis:
Značka Daj prednosť v jazde! (č. P1) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.
Príklady reálneho použitia:
2. Stoj, daj prednosť v jazde! - P2
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. P2 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo ju možno použiť na mieste, kde je potrebné vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P2 musí byť na hlavnej ceste v obci umiestnená značka č. P8 a mimo obce najmä značka č. P5 alebo č. P6. Značku č. P2 nemožno použiť ako značku predbežnú. V prípade potreby možno značku č. P2 pred železničným priecestím kombinovať so značkami č. A30a alebo č. A30b, pričom sa umiestni pod tieto značky pre konkrétne železničné priecestie.
Význam, popis:
Značka Stoj, daj prednosť v jazde! (č. P2) ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má do križovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou č. V5c. Značka č. P2 sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15. Ako predbežná značka sa k značke č. P2 používa značka č. P1 s dodatkovou tabuľkou č. E3 s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, ku ktorému sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo; na uvedenie tejto skutočnej vzdialenosti možno použiť i značku č. V14. Značka č. P2 sa používa aj pred železničným priecestím v prípadoch, keď je potrebné vodičovi prikázať v záujme bezpečnosti premávky zastaviť vozidlo.
Príklady reálneho použitia:
3. Daj prednosť v jazde električke! - P3
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P3 možno v prípade potreby použiť ako značku predbežnú v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
Význam, popis:
Značka Daj prednosť v jazde električke! (č. P3) sa používa na mieste, kde v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke. Značka č. P3 sa umiestňuje pred miestom priblíženia električkovej koľaje k okraju vozovky napríklad na znemožnenie jazdy vozidiel pozdĺž električky a pred miestom, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.
4. Križovatka - P4
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. P4 sa spravidla mimo obce nepoužíva, možno ju použiť na križovatke s nízkou intenzitou dopravy a umiestňuje sa na všetkých vetvách križovatky. Ak je potrebné upozorniť na tvar križovatky, použije sa v kombinácii s dodatkovou tabuľkou Tvar križovatky č. P12, pričom šírka vyznačených čiar zobrazujúca cesty je rovnaká.
Význam, popis:
Značka Križovatka (č. P4) upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami napríklad na upozornenie na križovatku, kde sa na rozdiel od predchádzajúceho priebehu končí hlavná cesta a uplatňuje sa ustanovenie vyplývajúce zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky „prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava“.
5. Križovatka s vedľajšou cestou - P5
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P5 alebo č. P6 možno použiť na úpravu prednosti v jazde len mimo obce. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P5 alebo č. P6 musí byť na vedľajšej ceste umiestnená značka č. P1 alebo č. P2.
Význam, popis:
Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. P5 ) sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. P6 ) sa taktiež používa mimo obce a možno ju použiť namiesto značky č. P5 , pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený.
Príklady reálneho použitia:
6. Križovatka s vedľajšou cestou - P6
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P5 alebo č. P6 možno použiť na úpravu prednosti v jazde len mimo obce. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P5 alebo č. P6 musí byť na vedľajšej ceste umiestnená značka č. P1 alebo č. P2.
Význam, popis:
Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. P5 ) sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. P6 ) sa taktiež používa mimo obce a možno ju použiť namiesto značky č. P5 , pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený.
Príklady reálneho použitia:
7. Križovatka s kruhovým objazdom - P7
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P7 možno v prípade potreby doplniť o dodatkovú tabuľku č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
Význam, popis:
Značka Križovatka s kruhovým objazdom (č. P7) upozorňuje vopred, ako značka predbežná na kruhový objazd, ktorý je označený značkou Kruhový objazd (č. C7).
Príklady reálneho použitia:
8. Hlavná cesta - P8
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. P8 sa používa na úpravu prednosti v jazde najmä v obci a nemožno ju použiť ako značku predbežnú. Umiestňuje sa pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo v prípadoch, kedy je potrebné priebeh hlavnej cesty zopakovať alebo zdôrazniť (najmä pokiaľ mení smer). Zásady pre použitie a umiestnenie značky sú rovnaké ako pre značky č. P1 alebo č. P2.
Význam, popis:
Značka Hlavná cesta (č. P8) upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.
Príklady reálneho použitia:
9. Koniec hlavnej cesty - P9
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P9 možno použiť, ako značku predbežnú, ak sa použije spolu s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti ku križovatke. Značku nemožno umiestniť v kombinácii so značkou č. P1 alebo č. P2.
Význam, popis:
Značka Koniec hlavnej cesty (č. P9) informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavnou cestou. V obci sa značka č. P9 používa len pred skončením dlhšieho úseku hlavnej cesty, a to za poslednou križovatkou hlavnej cesty.
Príklady reálneho použitia:
10. Prednosť protiidúcich vozidiel - P10
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P10 možno použiť len v prípadoch, keď zúžený úsek je v celej dĺžke dostatočne prehľadný. Ako predbežná značka k značke č. P10 sa používa značka č. A4a alebo č. A4b alebo č. A4c s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
Význam, popis:
Značka Prednosť protiidúcich vozidiel (č. P10) označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dostatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde protiidúcich vozidiel. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka č. P11.
Príklady reálneho použitia:
Celkom: 15 Na stránke: 10 Počet strán: 2 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Táto dopravná značka upozorňuje na
rýchlostnú cestu
križovatku s vedľajšou cestou mimo obce a označuje hlavnú cestu
kríženie cesty s lesnou alebo poľnou cestou
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov