Úvod » Študovňa » Konštrukcia a údržba
Konštrukcia a údržba vozidiel
Popíšte úkony kontroly pred a počas jazdy
A. KONTROLA VOZIDLA PRED JAZDOU
a) z vonku
Obíďte vozidlo a vizuálne skontrolujte či nedošlo k nasledujúcim udalostiam:
1. nežiaduci únik prevádzkových kvapalín
 • oleja,
 • paliva,
 • chladiacej kvapaliny,
 • brzdovej kvapaliny.
Mláky - prvý predpoklad úniku prevádzkových kvapalín
V prípade, že zistíte znečistenie alebo únik kvapalín, okamžite kontaktujte odborníka, resp. servis. Pri úniku určitého množstva tej - ktorej kvapaliny môžete spôsobiť značnú škodu už čo i len naštartovaním vozidla. V niektorých prípadoch môže byť dokonca prevádzka takého vozidla životohrozujúcou činnosťou.
2. znečistenie skla, spätných zrkadiel, svetiel, odraziek a EVč
Vidieť a byť videný! Znečistenie niektorých častí toto veľmi dôležité pravidlo značnou mierou ovplyvňuje. Samotná špina nielenže znižuje svietivosť, priehľadnosť a viditeľnosť, ale môže spôsobiť lámavosť svetla takým spôsobom, že priamo ohrozí ostatných účastníkov cestnej premávky. Preto ak zistíte znečistenie dôležitých častí, prekonajte lenivosť a očistite ich. Pri čistení použite čistiace prostriedky s odmastňovacími vlastnosťami.
V zimnom období si dajte záležať a poriadne očistite všetky spomínané časti od snehu a námrazy pomocou metličky, resp. škrabky! Pri mraze sa pred každým prvým použitím stieračov presvedčte, či nie sú stieracie lišty primrznuté ku sklu!
Odporúčame prečítať si tiež článok: Skutočne auto len umývate?
Umývanie auta nesprávnym spôsobom a používanie nesprávnych čistiacich prostriedkov sú častým dôvodom jeho poškodenia. Pri tejto činnosti sa mikročastice nečistôt môžu veľmi ľahko zmeniť na skvelý brúsny segment a z chemikálií sa môže stať výborný deštruktor laku..
3. nefunkčnosť osvetlenia vozidla
Ak zistíte, že niektoré zo svetiel nesvieti, bezodkladne vymeňte alebo si dajte vymeniť žiarovku. Aj keď náhradné žiarovky nie sú súčasťou povinnej výbavy, odporúča sa mať ich vo vozidle. Pri svojpomocnej výmene postupujte podľa pokynov výrobcu vozidla (uvedenými v návode na obsluhu vozidla).
4. závady na kolesách a pneumatikách
Svojpomocná výmena pneumatiky
Ak zistíte nadmerné ojazdenie dezénu, resp. poškodenie pneumatiky alebo disku do takej miery, že vozidlom nie je možné jazdiť a chcete si ju svojpomocne vymeniť, postupujte nasledovne:
1. Odmontujte puklice
Ak je vozidlo vybavené puklicami, odmontujte ich podľa návodu od ich výrobcu.
2. Uvoľnite skrutky
Kľúčom, ktorý je v povinnej výbave vozidla, uvoľnite skrutky. Tento krok urobte ešte kým majú všetky pneumatiky plný kontakt s vozovkou, pretože v niektorých prípadoch je potrebné na prekonanie počiatočného odporu extra silu. Skrutky povoľujte ich otáčaním doľava. Povoľte ich asi o jednu otáčku.

Poznámka:
Ak je Vaše vozidlo vybavené bezpečnostnými skrutkami (na každom kolese jedna bezpečnostná skrutka), môžete tieto skrutky povoliť, resp. utiahnuť iba s pomocou adaptéru, ktorý sa dodáva spolu so skrutkami. Tento adaptér nasaďte na bezpečnostnú skrutku a otáčajte ním tak dlho, kým nezaskočí ozubenie.
3. Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka
Podľa pokynov výrobcu (uvedenými v návode na obsluhu vozidla), umiestnite zdvihák pod vozidlo a zdvihnite vozidlo tak, aby sa koleso prestalo dotýkať zeme.
4. Odskrutkujte skrutky
Odskrutkujte skrutky a odložte ich na pokiaľ je to možné čo najčistejšiu podložku (noviny, handru, puklicu a pod).
5. Snímte koleso
Snímte koleso.
6. Nasaďte rezervné koleso a prichyťte ho skrutkami
Nasaďte rezervné koleso a prichyťte ho skrutkami.
7. Skrutky zľahka dotiahnite kľúčom
Ľahko ručne dotiahnite kľúčom na kolesá všetky skrutky.
8. Úplne dotiahnite skrutky na kolese
Zdvíhakom spusťte vozidlo úplne na zem a kľúčom úplne dotiahnite všetky skrutky (striedavo protiľahlé - v tvare písmena X).

Poznámka:
Ak je Vaše vozidlo vybavené bezpečnostnými skrutkami (na každom kolese jedna bezpečnostná skrutka), môžete tieto skrutky povoliť, resp. utiahnuť iba s pomocou adaptéru, ktorý sa dodáva spolu so skrutkami. Tento adaptér nasaďte na bezpečnostnú skrutku a otáčajte ním tak dlho, dokiaľ nezaskočí ozubenie.
9. Nasaďte puklicu
Ak ste použili rezervné koleso z výbavy vozidla, nezabudnite s poškodeným kolesom v čo najkratšom čase zájsť do pneuservisu, resp. iným spôsobom rezervné koleso doplniť!
5. iné poškodenie vozidla
Pri vonkajšej kontrole vozidla je potrebné, aby ste si všímali aj také veci ako sú prasknuté sklo (aj malá trhlina sa môže počas jazdy rozšíriť do neprípustných rozmerov), pokryvené plechy (nesmú byť ostré hrany), poškodené, odlomené resp. odcudzené rôzne časti ako stierače, spätné zrkadlá, zachytávače prachu (zástery) a pod. Každú z takýchto chýb resp. poškodení je samozrejme potrebné urýchlene odstrániť.
b) v motorovom priestore
Otvorte príklop k motorovému priestoru a skontrolujte nasledujúce náležitosti:
1. motorový olej
Množstvo oleja v motore zistíte mierkou. Musí sa nachádzať mezi značkami minimum - maximum. V prípade potreby je ho potrebné doplniť, ale len olejom v rovnakej kvalite, s rovnakými parametrami a najlepšie od rovnakého výrobcu. Je potrebné používať olej predpísaný výrobcom vozidla a pri dolievaní sa riadiť jeho pokynmi.
Kontrola a doplnenie oleja
1. Príprava vozidla
Pred samotnou kontrolou, resp aj doplnením oleja, odstavte vozidlo vo vodorovnej polohe a vypnite motor. Po vypnutí motora počkajte niekoľko minút, aby olej stiekol do olejovej vane.
2. Príprava odmerky
Vyberte odmerku oleja z bloku motora a utrite ju.
3. Odmeranie hladiny oleja
Odmerku po očistení vložte do bloku motora, potom ju vyberte a skontrolujte hladinu oleja.
4. Odčítanie hladiny oleja
Hladina oleja sa musí nachádzať mezi značkami minimum - maximum.
5. Doplnenie oleja
Ak je nevyhnutné doplnenie, odstráňte viečko plniaceho otvoru a doplňte správny olej (podľa návodu na obsluhu automobilu).
6. Zopakovanie merania hladiny oleja
Po doplnení skontrolujte hladinu oleja ešte raz a v prípade potreby postup zopakujte. Dbajte, aby hladina oleja nepresiahla hornú (max) rysku odmerky, inak hrozí vážne poškodenie motora!
7. Ukončenie kontroly a dopĺňania hladiny oleja
Ak opakovaná kontrola po doliatí oleja dopadne dobre, potom nakoniec nezabudnite uzatvoriť otvor na nalievanie.
2. zmes v ostrekovači skla a svetlometov
Pri dopĺňaní nádržky používajte zmesi vody s čistiacimi prostriedkami a v zimnom období s prísadou nemrznúceho prostriedku. Pri aplikácii čistiacich prostriedkov dbajte na pokyny uvedené na ich obaloch.
3. chladiaca kvapalina len u vozidiel s kvapalinovým chladením
V prípade, že zistíte značný úbytok chladiacej kvapaliny, je zjavné, že došlo k netesnostiam v chladiacom systéme a je potrebné urýchlene tento stav (najlepšie s pomocou odborníka) odstrániť. Nestačí len neustále dopĺňať chladiacu kvapalinu. Takéto jednanie môže viesť k vážnemu poškodeniu motora.
Hladinu chladiacej kvapaliny skontrolujte vždy pri vypnutom motore. Hladina kvapaliny sa musí nachádzať medzi značkami "MIN" a "MAX" na vyrovnávacej nádržke.
Niekoľko rád pre dopĺňanie kvapaliny:
 1. Pri dopĺňaní kvapaliny dbajte na to aby bol motor vypnutý a vychladnutý. Okrem toho, že sa tým vyhnete poškodeniu motora, predídete tak aj prípadnému zraneniu. Pri horúcom motore je chladiaci systém pod tlakom a pri otvorení viečka vyrovnávacej nádržky by mohlo dôjsť k vášmu opareniu.
 2. Pokiaľ ste v núdzi a musíte použiť len čistú vodu, nezabudnite čo najskôr pridať mrazuvzdornú kvapalinu, aby sa dosiahol správny pomer medzi vodou a mrazuvzdornou kvapalinou. Platí: "Čím viac doplníte len čistú vodu, tým menej bude zmes odolná voči mrazu".
 3. Nedopĺňajte cez značku "MAX"! Prebytočná kvapalina by bola aj tak vytlačená z chladiaceho systému cez pretlakový ventil v uzavieracom viečku, avšak ak by tento pretlakový ventil bol chybný, mohlo by dôjsť k poškodeniu systému.
 4. Mrazuvzdorný prostriedok a hlavne chladiaca kvapalina sú jedovaté látky, preto dbajte na to, aby ste nevdýchli ich výpary a vyvarujte sa kontaktu kvapaliny s pokožkou a očami.
4. brzdová kvapalina len u vozidiel s kvapalinovou brzdou
Výmena brzdovej kvapaliny patrí do rúk odborníkom! Odporúčame ju robiť v rámci servisných prehliadok alebo približne každé dva roky. Ak medzitým zistíte úbytok brzdovej kvapaliny (hladina je pod značkou "MIN"), navštívte najbližší servis alebo zavolajte odborníka!
5. napnutie a uloženie klinového remeňa
Uvoľnený remeň prešmykuje, čím sa nielen znižujú otáčky a účinnosť alternátora a čerpadla chladiacej kvapaliny, ale dochádza aj k zahrievaniu samotného remeňa a teda k skráteniu jeho životnosti. Príliš napnutý remeň zase spôsobuje rýchlejšie opotrebenie ložisiek alternátora a taktiež zapríčiňuje skrátenie jeho životnosti.
Nezabudnite skontrolovať aj uloženie a upevnenie držiakov alternátora, pretože ak je alternátor zle stabilizovaný resp. slabo upevnený, remeň nabieha na remenicu šikmo a tým dochádza k jeho oderu.
Ak zistíte niektorý zo spomenutých nedostatkov a netrúfate si bez pochýb na opravu svojpomocne, zavolajte radšej odborníka. Bez remeňa nie je možné pokračovať v jazde, pretože je znemožnená cirkulácia chladiacej kvapaliny. Tým dochádza k jej priehriatiu a následne k ďalším závažným poruchám.
6. čistota motora
Náležitú pozornosť venujte aj čistote motora. Mastné fľaky na hlave motora alebo na iných častiach motorového priestoru môžu byť znakom netesností či iných závažnejších porúch. Ak neviete príčinu identifikovať, resp. ju neviete odstrániť, zavolajte odborníka!
B. PRI ŠTARTOVANÍ A POČAS JAZDY
 • zrakom - sledujte prístroje a kontrolky, prípadné odchýlky od bežného správania sa vozidla. Pri štarte venujte zvýšenú pozornosť kontrolkám, ktoré po naštartovaní majú zhasnúť. Ide hlavne o kontrolky signalizujúce poruchy tlaku motorového oleja, dobíjania a nedostatočnej hladiny brzdovej kvapaliny. V prípadoch, ak niektorá z týchto kontroliek po naštartovaní nezhasne (ale aj keď sa rozsvieti až neskôr, počas jazdy), vozidlo okamžite odstavte a pokiaľ príčinu neviete bez pomoci identifikovať resp. odstrániť, volajte odborníka!
 • sluchom - prípadné zmeny zvuku motora, prevodového ústrojenstva, časti podvozku, karosérie, poruchu tesnosti výfuku.
 • čuchom - poruchu tesnosti palivovej sústavy, prebíjanie akumulátora, prehriatie obloženia spojky a bŕzd.
C. KONTROLA PRI KRÁTKYCH ZASTÁVKACH POČAS JAZDY
 • dotykom - námatkovo zahrievanie stredov diskov kolies,
 • uloženie a upevnenie nákladu,
 • upevnenie prívesu a nákladu v ňom,
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1231 / 17 / 0 - 51
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK