Úvod » Pravidlá používania
Pravidlá používania
Pravidlá používania súvisia s prezeraním, registráciou a využívaním služieb portálu Autoskolaportal.sk a upresňujú niektoré body VOP, ktorých sú neoddeliteľnou súčasťou a sú verejne prístupné na portály.

1. Definícia pojmov

1.1. Poskytovateľom, resp. prevádzkovateľom je Ing. Miroslav Puzder - MYCONNWEB, so sídlom Bernolákova 6, 080 01 Prešov, IČO: 40407071, ktorý služby v uvedenom rozsahu poskytuje prostredníctvom vlastnej divízie MyConnWeb.sk.

1.2. Službou sa nazýva každá funkcia, ktorá držiteľovi štatútu užívateľa umožňuje zverejňovať vlastný obsah a využívať všetky časti a moduly portálu Autoskolaportal.sk a všetkých jeho monotématických podsystémov podľa registráciou zadefinovaného rozsahu. Službou sa taktiež nazýva každá funkcia,ktorá návštevníkom umožňuje využívať obsah Autoskolaportal.sk a teda informácie akéhokoľvek druhu a v akejkoľvek podobe tam uvedené, spôsobom a na účely, pre ktoré boli publikované.

1.3. Návštevníkom je každý, kto bez platnej registrácie a aktivovaného prístupu prezerá alebo aj využíva obsah uvedený na Autoskolaportal.sk a to takým spôsobom a v takom rozsahu, ako je v tomto dokumente uvedené.

1.4. Užívateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom na základe zmluvy (registrácie, objednávky).

1.5. Registrácia je záväzný právny akt, ktorým sa budúci užívateľ zaväzuje k dodržiavaniu Všeobecných obchodných podmienok (ďalej VOP) a Pravidiel používania uvedených v tomto dokumente. Okrem toho sa užívateľ zaväzuje dodržiavať príslušnú legislatívu vyššej dôležitosti, a to najmä Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Pravidlá prezerania a používania obsahu a služieb pre návštevníkov

2.1. Návštevník smie prezerať a používať obsah Autoskolaportal.sk prostredníctvom akéhokoľvek technického zariadenia a softvéru určeného na prezeranie webstránok. Pritom si musí počínať tak, aby jeho konaním nedošlo k újme či k poškodeniu práv portálu ako aj iných osôb resp. podnikateľských subjektov.

2.2. Návštevník smie využívať obsah Autoskolaportal.sk a teda informácie akéhokoľvek druhu a v akejkoľvek podobe tam uvedené len na účely, pre ktoré boli publikované.

2.2. Návštevník nesmie sťahovať celok a ani žiadnu časť z Autoskolaportal.sk, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie a spôsobom ako určí. V opačnom prípade ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.

2.3. V prípade, že návštevník pri prezeraní alebo využívaní obsahu Autoskolaportal.sk poruší ustanovenia tohto dokumentu alebo aj inú všeobecne záväznú legislatívu vyššej dôležitosti, zodpovedá za všetku škodu a akúkoľvek újmu, ktorá vznikne jeho konaním výhradne len on sám a v plnom rozsahu.

3. Registrácia

3.1. Ak návštevník portálu Autoskolaportal.sk chce získať štatút užívateľa, ktorý mu umožňuje plný prístup ku všetkým vzdelávacím a informačným častiam tohto portálu cez vlastný užívateľský účet, musí vyplniť a odoslať registračný formulár, ktorý je publikovaný a verejne dostupný pre každého návštevníka na predmetnom portály v častiach Registrácia osôb do portálu alebo Registrácia autoškôl do portálu.

3.2 Pred odoslaním registračného formulára je v ňom návštevník povinný vyplniť požadované údaje najmenej vo vyznačenom minimálnom rozsahu. Návštevník plne zodpovedá za správnosť a pravdivosť uvedených údajov. Správnosť a pravdivosť uvedených údajov, ako aj súhlas s VOP a týmito pravidlami, potvrdzuje návštevník odoslaním formulára. Odoslanie nepresných alebo nepravdivých údajov, resp. aj pravdivých údajov inej osoby či subjektu bez vedomosti a povolenia dotknutého, je považované za nelegálne resp. podvodné správanie. V takom prípade je registrácia neplatná a návštevník zodpovedá v plnom rozsahu a výhradne len on sám za všetku vzniknutú škodu a akúkoľvek újmu, ktorá vznikne jeho konaním, resp. bola spôsobenú na základe týchto údajov.

3.3. Každý návštevník sa smie registrovať len jediný raz a využívať jediný užívateľský účet. V prípade, že prevádzkovateľ zistí duplicitu registrácie, môže bezodkladne, bez oznámenia a nenávratne odstrániť každý užívateľský účet identifikovaného užívateľa, vrátane všetkého čo k účtom prináleží. V takom prípade, keďže ide o hrubé porušenie pravidiel, nevzniká užívateľovi žiadny nárok na náhradu akejkoľvek škody súvisiacej s odstránením užívateľských účtov ako celku, naopak užívateľ zodpovedá za všetku škodu a akúkoľvek újmu, ktorá vznikla jeho nepovoleným konaním výhradne len on sám a v plnom rozsahu.

3.4. Duplicitnou registráciou sa rozumie taká registrácia, pri ktorej je registrovaná osoba už nejakým spôsobom (meno, priezvisko, email, resp. IČO, DIČ, alebo inak majetkovo či personálne) spojená s registráciou už evidovanou na Autoskolaportal.sk. Duplicitnou sa teda nazýva každá registrácia, v ktorej uvedená osoba či podnikateľský subjekt už predtým získal štatút užívateľa s vlastným užívateľský účtom.

3.5. Po doručení údajov z registračného formulára systém automaticky vygeneruje odošle na v registrácii uvedenú emailovú adresu notifikačnú správu obsahujúcu:

3.5.1 Pri registrácii osoby: číslo prístupu (IDprístupu) s pokynmi na jeho aktiváciu a ďalšími informáciami.

3.5.2 Pri registrácii autoškoly: objednávku v pdf formáte, fakturačné údaje a ďalšie informácie

3.6. Od tejto chvíle návštevník nadobúda štatút oprávneného užívateľa pre dané číslo prístupu resp. pre danú registráciu a je mu umožnené tento prístup príslušným spôsobom aktivovať.

4. Používanie užívateľského účtu

4.1. Možnosť používania každého užívateľského účtu je obmedzená výhradne len na jedného užívateľa. Ten je zodpovedný za spôsob jeho užívania a všetok obsah, ktorý k nemu prináleží. Je povinný chrániť prihlasovacie údaje tak, aby ich nemohol nik iný bez jeho vedomia použiť či zneužiť. Za stratu prihlasovacích údajov alebo za zneužitie užívateľského účtu a následky spôsobené takýmto konaním zodpovedá výhradne a v plnom rozsahu registrovaný užívateľ účtu.

5. Doba platnosti prístupu a registrácie užívateľa

5.1. Platnosť každého aktivovaného prístupu pre registrovanú osobu na Autoskolaportal.sk je plávajúca, v rozsahu minimálne 30 dní od odoslania prvej aktivačnej SMS. Každou ďalšou SMS-kou sa platnosť prístupu predlžuje vždy o ďalších 30 dní. Ak ale aktiváciu prístupu pre danú registráciu užívateľ nevykoná do 48 hodín od nadobudnutia štatútu oprávneného užívateľa, registrácia aj dané číslo prístupu budú natrvalo odstránené z úložiska dát a užívateľ automaticky natrvalo stráca štatút oprávneného užívateľa pre dané číslo prístupu.

5.2 Platnosť každého aktivovaného prístupu pre registrovanú autoškolu na Autoskolaportal.sk je daná obdobím, na ktoré bola služba objednaná a uhradená.

5.3. Platnosť registrácie užívateľa na Autoskolaportal.sk je plávajúca, v rozsahu minimálne 48 hodín od zaregistrovania pre neaktivovaný prístup alebo v závislosti od doby platnosti aktivovaného prístupu.

5.4. Každý prístup, ktorého doba platnosti uplynie bude systémom automaticky, natrvalo a nenávratne odstránený z úložiska dát.

5.5. Každá registrácia, ktorej doba platnosti uplynie bude systémom automaticky, natrvalo a nenávratne odstránená aj s celým svojím obsahom z úložiska dát.

5.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť dobu platnosti a registrácie v súlade s potrebami a prevádzkou Autoskolaportal.sk aj bez udania dôvodu.

7. Cenník služieb

7.1. Registrácia užívateľa je beplatná služba.

7.2. Pre registrované osoby - služba SMS AKTIVÁCIA PRÍSTUPU je spoplatnená sumou 3,00€/30dní.

7.3. Pre registrované autoškoly - služba propagácia/prístup je spoplatnená sumou 60€/1rok; 100€/2roky; 180€/5rokov

8. Služba SMS AKTIVÁCIA PRÍSTUPU (pre registrované osoby)

8.1. SMS aktivácia prístupu znamená pre registrovaného užívateľa s prideleným číslom prístupu (IDprístupu) možnosť využívať všetky vzdelávacie a informačné časti tohto portálu!

8.2. Služba SMS AKTIVÁCIA PRÍSTUPU je samostatnou službou a jej aktivácia nie je podmienkou pre užívanie voľne prístupných častí na portály www.autoskolaportal.sk

8.3. Služba SMS AKTIVÁCIA PRÍSTUPU je predplatenou službou, ktorej aktivácia je podmienená odoslaním SMS správy v požadovanom tvare na určené číslo.

8.3.1. Služba SMS AKTIVÁCIA PRÍSTUPU sa aktivuje odoslaním spoplatnenej SMS správy s textom ASP IDprístupu na číslo 8877, pričom IDprístup je číslo konkrétneho prístupu vygenerovaného na základe vykonanej registrácie. Čas platnosti prístupu je 30 dní za každú jednu SMS, t.j. napríklad pri odoslaní troch SMS bude prístup do portálu platný 30 + 30 + 30 = 90 dní. Po odoslaní prvej SMS však už ďalšie SMS musia byť odoslané vždy len z rovnakého čísla, t.j. z telefónneho čísla, z ktorého už bola služba aktivovaná.

8.3.2. Cena spätnej SMS za prístup do portálu na 30 dní je 3,00 €.

8.3.3. Predplatením služby SMS AKTIVÁCIA PRÍSTUPU sa rozumie automatické predĺženie platnosti tejto služby ďalšou platenou SMS o ďalších 30 dní a to až do času deaktivácie jej predplatenia.

8.3.4. Predplatenie SMS AKTIVOVANÉHO PRÍSTUPU sa deaktivuje odoslaním bezplatnej SMS na číslo 8877 v tvare ASP IDinzerátu STOP, pričom IDprístup je číslo konkrétneho prístupu vygenerovaného na základe vykonanej registrácie. Deaktiváciu predplatenia služby SMS AKTIVÁCIA PRÍSTUPU je možné vykonať najneskôr 24 hodín pred ukončením aktuálnej platnosti aktivovanej služby a len z telefónneho čísla, z ktorého bola služba aktivovaná. Pred každým automatickým predĺžením platnosti služby bude užívateľovi zaslaná bezplatná SMS správa s upozornením na tento krok a súčasne v nej bude obsiahnutá aj informácia o spôsobe ako je možné službu deaktivovať. Ak bude systémom 3x vyhodnotená takáto SMS ako nedoručená, potom predplatenie bude bez upozornenia automaticky ukončené. Po odoslaní deaktivačnej SMS bude užívateľovi zaslaná spätná SMS s informáciou o ukončení predplatenia.

8.3.5. Po ukončení predplatenia služby a uplynutí platnosti aktuálne aktivovanej služby bude tento prístup systémom automaticky, natrvalo a nenávratne odstránený z úložiska dát.

9. Záverečné ustanovenie

9.1. Tieto pravidlá inzercia nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto pravidlá meniť.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1254 / 17 / 1 - 51
APP    16
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK