Úvod » Študovňa »  Plus » Vodičské oprávnenie
Vodičské oprávnenie
 1. Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny.

 2. Držiteľ vodičského oprávnenia je osoba, ktorej bolo v Slovenskej republike alebo v inom štáte udelené vodičské oprávnenie.

 3. Vodičské oprávnenie udeľuje orgán Policajného zboru. Na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia je príslušný orgán Policajného zboru podľa miesta, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia (ďalej len „žiadateľ“) skladá skúšky z odbornej spôsobilosti alebo vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla. Na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia podľa § 76 ods. 7 a § 78 ods. 2 a 3 je príslušný orgán Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo sídla jej prevádzky, kde žiadateľ absolvoval osobitný výcvik v autoškole.41a)

 4. Prvé vodičské oprávnenie je vodičské oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia udeleného v Slovenskej republike alebo v inom štáte.

 5. Ďalšie vodičské oprávnenie je vodičské oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý je držiteľom prvého vodičského oprávnenia.

 6. Ďalšie vodičské oprávnenie sa neudeľuje držiteľovi vodičského preukazu vydaného iným štátom, ako je Slovenská republika alebo iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „štát Európskeho hospodárskeho priestoru“).

 7. Motorové vozidlo určitej skupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny.

 8. Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením veku 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu; osoba spolujazdca má v takom prípade primerane povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) až e). Žiadosť zákonného zástupcu podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať údaje podľa § 107 ods. 3 písm. d).

 9. § 4 ods. 2 písm. a) až e)

  Vodič nesmie

  1. viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu,8a) podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla, preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa zákona 8/2009 § 70 ods. 4 a § 71 ods. 2,
  2. viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel,
  3. požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku,9)
  4. viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; toto neplatí pre cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce9a) a pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,
  5. viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,


  8a) § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  9) § 130 ods. 5 Trestného zákona.
  9a) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
  41a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Obsah
Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia:
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1231 / 17 / 0 - 51
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK