Úvod » Študovňa »  Plus » Dopravné nehody a škodové udalosti
Dopravné nehody a škodové udalosti
Dopravná nehoda
Dopravná nehoda je pre každého účastníka cestnej premávky nechceným zážitkom, avšak ak už nastane, potom je dôležité zachovať pokoj a vykonať všetky úkony potrebné na záchranu života a zdravia, zabezpečenie stôp a svedkov dopravnej nehody ešte pred príchodom profesionálnych zásahových zložiek.
Dopravná nehoda
Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej
 1. sa usmrtí alebo zraní osoba,
 2. sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 3. uniknú nebezpečné veci 24) alebo
 4. na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. 31)
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
 1. nie je splnená niektorá z povinností nasledujúceho ustanovenia:

  Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu,31a) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a vyplniť s ňou a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu.31a)

  31a) § 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ,

 2. je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo
 3. sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.
24) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31) § 125 Trestného zákona
Škodová udalosť
Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.
Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

(1) Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

(2) Účastník dopravnej nehody je povinný

 1. ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
 2. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
 3. urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
 4. zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
 5. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
 6. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
 7. umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
 8. preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
 9. bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.
(3) Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.

(4) Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia.

(5) Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti.

(6) Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti1), poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu,31a) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a vyplniť s ňou a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu31a).

1) Tomu, komu bola spôsobená škoda nestačí iba oznámiť svoje údaje (teda hoci aj len formou lístku za stieračom), ale majiteľ poškodeného vozidla musí byť vyhľadaný a spolu s ním sa musí spísať predpísané tlačivo o vzniknutej udalosti. Ak nájsť majiteľa nie je možné, musí byť privolaná polícia. Tá to však už dorieši nie ako škodovú udalosť, ale ako dopravnú nehodu. V takom prípade je už potrebné počítať aj s nejakou pokutou.
31a) § 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Pozn.:
Jeden z dôležitých rozdielov medzi škodovou udalosťou a dopravnou nehodou je teda výška hmotnej škody na zúčastnených vozidlách vrátane prepravovaných vecí alebo hmotná škoda na inom majetku. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že za dopravnú nehodu sa považuje až tá udalosť v cestnej premávke, ak takáto hmotná škoda prevyšuje jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. V zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, čiže 2660 eur. Škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobku väčšej škody podľa Trestného zákona sa rozumie 3990 eur.

Zákonný postih vinníka dopravnej nehody
Podľa zákona o priestupkoch
Podľa ustanovenia § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení možno za porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorých dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej sa inému ublíži na zdraví alebo sa inému spôsobí škoda na majetku (priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. g) cit. zákona) uložiť pokutu minimálne 150 eur a maximálne 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov. Niektoré priestupky - dopravné nehody, ktoré vykazujú nižšiu nebezpečnosť pre spoločnosť môžu byť riešené v blokovom konaní, kde možno uložiť pokutu do 650 eur. V takom prípade je vec dopravnej nehody vybavená po úseku zistenia jej príčin a zavinenia, jej kvalifikácie a uloženia sankcie. Vec náhrady škody spôsobenej dopravnou nehodou nie je v prípade blokového konania v kompetencii Policajného zboru. Náhrada vzniknutej škody je vecou dohody účastníkov dopravnej nehody, prípadne zmluvnej poisťovne.

Ten, kto ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či před jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, mu môže byť uložená pokuta minimálne 300 eur až do 1.300 eur a sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá v minimálnom trvaní jeden rok a maximálne do piatich rokov.
Podľa trestného zákona
TRESTNÝ ČIN podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení (ďalej len "TZ") spáchaný v súvislosti s dopravnou nehodou:
 • § 149 TZ - Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť,potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Okolnosťou podmieňujúcou použítie vyššie trestnej sadzby je závažnejší spôsob konania, alebo ak je takýto čin spáchaný na chránenej osobe, závažnejším spôsobom konania a podobne.
 • § 157 ods. 1 TZ - Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. Okolnosťou podmieňujúcou použítie vyššie trestnej sadzby je závažnejší spôsob konania, alebo ak je takýto čin spáchaný na chránenej osobe, závažnejším spôsobom konania a podobne.
 • § 158 TZ - Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
 • § 178 TZ - Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
 • § 285 ods. 1 TZ - Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Okolnosťami podmieňujúcimi zvýšenie trestu je tu najmä závažnejší spôsob konania, následok trestného činu (značná škoda a ťažká ujma na zdraví alebo smrť) alebo počet poškodených.
 • § 288 TZ - Kto z nedbanlivosti ohrozí prevádzku všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 TZ s výnimkou zvislej dopravnej značky zákazovej alebo príkazovej, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov. K uvedenému zároveň je potrebné uviesť, že v prípade, ak bude teda ohrozená dopravná značka, nejedná sa o trestný čin, naopak trestným činom bude ohrozenie prevádzky iného všobecne prospešného zariadenia ako je napr. verejné telekomunikačné zariadenie (hlásky na diaľniciach) podľa § 286 ods. 1 TZ.
 • § 289 ods. 1 TZ -
  1. Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
  2. Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.
  3. Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,
   1. hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený,
   2. hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo
   3. spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby je tu okrem iného i vedenie prostriedku hromadnej prepravy.
 • § 348 ods. 1 TZ - Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že okrem iného vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Uvedený trestný čin nie je zvyčajne páchaný v súvislosti so spôsobením dopravnej nehody, omnoho častejšie je jeho páchanie zistené na základe vykonania cestnej kontroly príslušníkmi Policajného zboru.
Nehodovosť
v roku 2024
Nehody
5068
Ťažké zranenia
288
Usmrtenia
106
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1254 / 17 / 1 - 51
APP    16
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK