Úvod » Študovňa »  Plus » Poistenie vozidiel
Poistenie vozidiel
Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednoti za škodu spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Havarijné poistenie je dobrovoľné, ide o komerčný druh poistenia.
Povinné zmluvné poistenie
Povinné zmluvné poistenie (PZP) je stanovená zákonom č. 381/2001 Z.z. (Zákon o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) a musí ho mať povinne uzavreté každé vozidlo prihlásené na Dopravnom inšpektoráte, alebo inak, každé vozidlo používané v cestnej premávke. PZP slúži na zaručenie náhrady škody, ktorú vodič spôsobí iným účastníkom cestnej premávky, resp. iným osobám. Pokrýva teda vašu zodpovednosť voči druhým ľuďom v prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu a s ňou spojené škody na majetku alebo na zdraví.
 1. Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.
 2. V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla, ak tento zákon neustanovuje inak.
 3. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 1, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 2, je povinná takúto poistnú zmluvu uzavrieť pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky.
Rozsah poistenia zodpovednosti
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu
 1. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 2. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,  
 3. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa predchádzajúcich bodov, ak poisťovňa nesplnila svoje povinnosti (t. j. bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, a poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia) alebo poisťovňa neoprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
 4. ušlého zisku.
Limit poistného plnenia
Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve.

Ak zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej
 1. a) 5 000 000 EUR za škodu spôsobenú na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
 2. b) 1 000 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením a za náhradu ušlého zisku, bez ohľadu na počet poškodených.
Práva a povinnosti poisteného
 1. Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti

  1. do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
  2. do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

 2. Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno lehoty podľa odseku 1 primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.

 3. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že

  1. bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
  2. v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
  3. právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa.

 4. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva podľa na poisťovateľa a odovzdať mu doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.

 5. Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä

  1. meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,
  2. obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
  3. číslo poistnej zmluvy.

 6. Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovateľa o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ale najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvného vzťahu. Poisťovateľ je povinný tento doklad vydať do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného.
Práva a povinnosti poisťovateľa
 1. Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu; na tento účel je poisťovateľ povinný zabezpečiť, aby potvrdenie o poistení zodpovednosti obsahovalo ochranný prvok. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví náležitosti potvrdenia o poistení zodpovednosti. Poisťovateľ je povinný zabezpečiť evidenciu o vydaných potvrdeniach o poistení zodpovednosti.

 2. Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu na účel zabezpečenia náhrady vzniknutej škody tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ich účastníkoch, zúčastnených vozidlách a ich poškodení, poistení zodpovednosti a zavinení; poisťovateľ je povinný vydať poistníkovi tlačivo aj na požiadanie.

 3. Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznamovať kancelárii údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti a o poistných zmluvách, ktoré uzavrel vrátane ďalších, zákonom predpísaných údajov. Poistník je povinný poskytovať poisťovateľovi zákonom predpísané údaje a ich zmeny. Poisťovateľ je povinný overiť si údaje o motorovom vozidle evidované kanceláriou.

 4. Poisťovateľ je povinný do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti. Ak poistník nesplnil povinnosť podľa ustanovení daných zákonom, nie je poisťovateľ povinný do splnenia tejto povinnosti vrátiť poistné.

 5. Poisťovateľ bez zbytočného odkladu ustanoví poistenému na základe jeho písomnej žiadosti právneho zástupcu v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje poistenie zodpovednosti.

 6. Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti

  1. skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný,
  2. poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako nedoručené.

 7. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.

 8. Ak poisťovateľ nesplní povinnosť v zákonom stanovenej lehote, je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa osobitného predpisu.

 9. Ak nie je ohrozené trestné konanie podľa osobitného predpisu alebo prejednávanie priestupku, oznamuje orgán činný v trestnom konaní alebo orgán prejednávajúci priestupok poisťovateľovi alebo kancelárii na požiadanie údaje o dopravnej nehode v rozsahu podľa osobitného predpisu,15c) alebo mu umožní nahliadať do spisu a vyhotovovať z neho výpisy vo veci týkajúcej sa škodovej udalosti.

 10. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťovateľ nárok na pomernú časť poistného ku dňu, keď poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť, ak suma presiahne 50 EUR.

 11. Poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poisťovateľa.

 12. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, a v tomto poistnom období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu, má poisťovateľ právo na poistné až do konca tohto poistného obdobia.

 13. Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia

  1. výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie,
  2. dátum skončenia poistného obdobia,
  3. termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu.
Zmena poisťovne
Pre zmenu poisťovne sa poistník musí rozhodnúť vždy najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia a do tohto termíne musí doručiť terajšej poisťovni písomnú výpoveď.
Havarijné poistenie
Havarijné poistenie (HP) pokrýva akékoľvek zmluvne dohodnuté škody na Vašom vozidle spôsobené aj vami. Nezáleží teda na tom, kto dopravnú nehodu zavinil. Pre toto poistenie zákon neupravuje krytie tak ako v prípade PZP. Havarijné poistenie je komerčný produkt, ktorý je spravidla v každej poisťovni odlišný. HP spravidla zahŕňa napríklad aj poistenie proti krádeži alebo iné doplnkové poistenia.
Doklady
Nehodovosť (2024)
Nehody
5068
Ťažké zranenia
288
Usmrtenia
106
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1254 / 17 / 1 - 51
APP    16
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK