Úvod » Študovňa »  Plus » Poistenie vozidiel » Biela karta PZP
Biela karta PZP
Od 1. októbra 2019, po nadobudnutí účinnosti zákona NR SR č. 281/2019 Z.z., ktorý v čl. III novelizuje zákon NR SR č. 381/2001 Z. z., o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa platnosť povinného zmluvného poistenia (PZP) preukazuje aj na Slovensku už len zelenou kartou! Poisťovne už nebudú vystavovať pri uzavretí poistenia bielu kartu!
Biela karta je doklad o poistení vozidla, ktorý potvrdzuje platnosť PZP. Je vydávaná poisťovňou a každý poistník je povinný ju mať pri sebe počas prevádzky motorového vozidla. Biela karta je platná len na území SR.
Zelená karta

Platná Biela karta musí obsahovať presné a pravdivé údaje o:

A. PZP
 • číslo poistnej zmluvy,
 • platné poistné obdobie.
B. Držiteľovi/vlastníkovi vozidla
 • meno a priezvisko/obchodné meno,
 • rodné číslo/IČO,
 • trvalé bydlisko/sídlo,
 • pečiatka s identifikačnými údajmi.
C. Poisťovni
 • obchodné meno,
 • sídlo.
D. Vozidle
 • druh (do/nad 3,5 t),
 • značka a typ,
 • číslo technického preukazu,
 • VIN číslo,
 • evidenčné číslo (kedysi ŠPZ).
E. Dátum vydania Bielej karty a podpis splnomocnenca poisťovne

Akákoľvek zmena údajov musí byť poisťovni nahlásená čo najskôr. Poisťovňa vám následne vydá nový doklad s opravenými údajmi. Nahlásená musí byť aj jej strata. V tom prípade bude nová Biela karta vystavená na náklady klienta

Bielu kartu spoločne so zelenou kartou posiela poisťovňa poštou (samozrejme podmienkou je zaplatenie prvého poistného na účet poisťovne), spravidla do 1 mesiaca od uzatvorenia zmluvy. Kým vám príde biela karta, je možné používať dočasnú bielu kartu, ktorú vám poisťovňa vystaví po uzavretí povinného zmluvného poistenia.

Biela karta sa vystavuje na celú poistnú dobu platnosti PZP zmluvy alebo na jedno poistné obdobie (zvyčajne 1 rok). Po zániku PZP musíte bielu kartu spoločne so zelenou kartou vrátiť poisťovni.
Doklady
Nehodovosť (2024)
Nehody
3239
Ťažké zranenia
182
Usmrtenia
67
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1207 / 16 / 0 - 48
APP    18
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK