Úvod » Študovňa » Statické testy - TEST č.1
ARCHÍV: Skúšobné testy
(platné do 31.03.2023)

Súhrnný cvičný záverečný test č.1

Súhrnný test č.1

1. Krajnicou sa rozumie
časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty
trávnatý pás medzi smerovo rozdelenými cestami
časť cesty určená na premávku motorových vozidiel

2. Chodníkom sa rozumie
len komunikácia alebo časť cesty označená príslušnou dopravnou značkou
komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom
pravá krajnica; kde krajnica nie je, rozumie sa chodníkom pravý okraj vozovky široký jeden meter

3. Vodič je povinný
sledovať situáciu v cestnej premávke len počas jazdy na diaľnici, na rýchlostnej ceste, na ceste I. triedy a obci
venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke
venovať sa plne vedeniu vozidla; sledovať situáciu v cestnej premávke je povinný len v niektorých osobitných prípadoch, najmä počas jazdy vyššou rýchlosťou a prepravy nebezpečných vecí

4. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,
nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza

5. Vodič smie cúvať
na jednosmernej ceste, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacích vozidiel alebo na vyjdenie z neho
na železničnom priecestí, ak nie je v blízkosti vlak
v tuneli

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej hromadnej prepravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa
20 m za označníkom zastávky
10 m za označníkom zastávky
5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním

7. Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
smie zastaviť na železničnom priecestí na čas, ktorý nepresiahne 3 minúty
nesmie vchádzať na železničné priecestie
smie vojsť na železničné priecestie len, ak nie je vidieť prichádzať dráhové vozidlo

8. Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie
zakázané
dovolené
dovolené tam, kde je stredný deliaci pás prerušený

9. Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy
môže obmedziť protiidúcich vodičov
nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
zastaviť vozidlo len vtedy, ak pri dopravnej nehode boli zranené osoby
bezodkladne zastaviť vozidlo
bezodkladne zastaviť vozidlo len vtedy, ak ho o to požiadal iný účastník dopravnej nehody

11. Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
zastavil vozidlo pred železničným priecestím, kde sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia
pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným
vodič zastavil na parkovisku

12. V školskej zóne
nemožno stáť
možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov
možno stáť bez obmedzenia

13. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky
je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky
platí len pre vodičov vozidiel s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca
je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria
vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
vodič je povinný po ukončení jazdy oznámiť to držiteľovi vozidla
považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke

16. Táto dopravná značka
zakazuje predchádzanie vozidiel idúcich v kolóne
upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri veľkej intenzite premávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne
zakazuje súbežnú jazdu osobným motorovým vozidlám

17. Táto dopravná značka:
ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde
prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo
upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde

18. Táto dopravná značka znamená:
Zákaz vjazdu autobusov
Vjazd autobusom povolený
Jazdný pruh vyhradený pre autobusy

19. Táto dopravná značka informuje o
smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase
odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch
obchádzkovej trase

20. Táto dopravná značka vyznačuje
miesto, kde je na vozovke vybudovaný spomaľovací pruh
miesto, na ktorom možno priečne prechádzať cez zvýšený električkový koľajový pás
parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku

21. Táto dopravná značka informuje o
smere jazdy k vyznačeným cieľom
odbočení k turistickým cieľom
rýchlostnej ceste

22. Táto dopravná značka informuje o
odporúčaných rýchlostiach v Slovenskej republike
dopravných obmedzeniach v Slovenskej republike ustanovených všeobecnými pravidlami cestnej premávky
obmedzení rýchlosti v jazdných pruhoch

23. Táto dodatková tabuľka
obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou vyznačenú hranicu
obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu
vyznačuje najvyššie dovolené zaťaženie vozidla pripadajúce na dvojnápravu

24. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Pre zväčšenie kliknite na obrázok
prvé
druhé
posledné

25. Vodič červeného vozidla smie
Pre zväčšenie kliknite na obrázok
na signál zelenej šípky pokračovať v jazde vpravo; pritom má prednosť pred zeleným vozidlom, ale musí dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere
prejsť cez križovatku súčasne s vodičom modrého vozidla; pritom nesmie ohroziť vodiča zeleného vozidla idúceho vo voľnom smere a nesmie obmedziť chodcov
na signál zelenej doplnkovej šípky odbočiť vpravo; pritom musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere

26. Ako posledné prejde cez križovatku
Pre zväčšenie kliknite na obrázok
vaše vozidlo
modré vozidlo
zelené vozidlo

27. Ako prvé prejdú cez križovatku
Pre zväčšenie kliknite na obrázok
vaše vozidlo súčasne s električkou prichádzajúcou sprava
vaše vozidlo súčasne s modrým vozidlom
obidve električky súčasne

Ponuka testov
Testovanie
Súhrnná vedomostná úroveň testujúcich sa užívateľov
TESTY
Súhrnné cvičné testy
83.46%
16.54%
Parciálne testy
PCP
85.1%
14.9%
UPJ
85.9%
14.1%
DZZ
92.75%
7.25%
DSK
90.73%
9.27%
VPS
84.57%
15.43%
TVV
91.43%
8.57%
PDO
80.77%
19.23%
PPV
76.92%
23.08%
ZBJ
84.69%
15.31%
KON
91.33%
8.67%
PPO
93.6%
6.4%
Celkom
86.45%
13.55%
 • PCP - Pravidlá cestnej premávky
 • UPJ - Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia
 • DZZ - Dopravné značky a dopravné zariadenia
 • DSK - Dopravné situácie na križovatkách
 • VPS - Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody
 • TVV - Teória vedenia vozidla
 • PDO - Predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla a organizácia času v doprave
 • PPV - Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
 • ZBJ - Základy bezpečnej jazdy
 • KON - Konštrukcia vozidiel a ich údržba
 • PPO - Prvá pomoc
Archív
Testovanie
(ARCHÍV)
Súhrnná vedomostná úroveň testujúcich sa užívateľov na testy platné do 31.3.2023.
DZaZ
83.47%
16.53%
KaDS
81.41%
18.59%
ZoCP
86.94%
13.06%
PPaR
75.94%
24.06%
PP
60%
40%
Celkom
83.85%
16.15%
 • DZaZ - Dopravné značky a zariadenia
 • KaDS - Križovatky a dopravné situácie
 • ZoCP - Zákon o cestnej premávke
 • PPaR - Prevádzka, premávka a riadenie
 • PP - Prvá pomoc
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1231 / 17 / 0 - 51
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK