Úvod > Študovňa > Učebná osnova osobitných výcvikov
Učebná osnova osobitných výcvikov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2009 Z. z., vydáva učebnú osnovu na vykonávanie osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu1).
1) § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
Výučba teórie
Teoretické vedomosti, zručnosti a spôsob správania sa v cestnej premávke, ktoré sa vyžadujú na vedenie motorových vozidiel skupín A2, A a skupiny B s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy je viac ako 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg:
 1. Výučba predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiacich právnych predpisov je zameraná na výklad:
  1. jednotlivých ustanovení predpisov o cestnej premávke a príslušných vykonávacích predpisov,
  2. dopravných značiek a dopravných zariadení vrátane svetelných signálov a pokynov na riadenie premávky,
  3. riešenia dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde a obmedzenia rýchlosti,
  4. povinností vodiča a prevádzkovateľa vozidla,
  5. podmienok technickej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách,
  6. občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti vodiča, rozsahu a podmienok povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 2. Výučba teórie vedenia vozidla je zameraná na výklad:
  1. používaných bezpečnostných zariadení vozidla,
  2. jazdy s prípojným vozidlom; to sa nevzťahuje na skupiny A2, A vodičského oprávnenia,
  3. techniky jazdy v rôznych situáciách a poveternostných podmienkach,
  4. techniky jazdy pri vyhýbaní sa nečakanej prekážke na rovine a v zákrute.
 3. Výučba zásad bezpečnej jazdy je zameraná na výklad:
  1. základných fyzikálnych zákonitostí jazdy s vozidlom príslušnej skupiny vodičského oprávnenia,
  2. vplyvu ľudského činiteľa, technického stavu vozidla a prostredia na bezpečnosť jazdy,
  3. zásad predvídavosti, rozpoznávania a riešenia kritických dopravných situácií,
  4. techniky zvládnutia vyhýbavého manévru pri nečakanej prekážke na rovnej ceste a v zákrute, vplyv odstredivej sily na vozidlo, rozdiely pri ovládaní vozidla vybaveného modernými elektronickými brzdovými a stabilizačnými prvkami,
  5. príčiny vzniku aquaplaningu na vozovke a vplyvu pneumatík na ovládanie vozidla,
  6. jazdných vlastností nedotáčavého a pretáčavého vozidla v zákrute,
  7. ovládania vozidla v klesaní vybaveného manuálnou alebo automatickou prevodovkou,
  8. významu pozornosti, vnímania, reakčnej schopnosti, úsudku a rozhodovacej schopnosti, spôsob správania sa vodiča voči ostatným účastníkom cestnej premávky, ako aj zmeny v správaní sa vodiča v dôsledku vplyvu alkoholu, drog a liekov, duševného stavu a únavy,
  9. špecifických rizikových faktorov týkajúcich sa nedostatku skúseností ostatných účastníkov cestnej premávky, najmä najzraniteľnejších, ako sú deti, chodci, cyklisti a zdravotne postihnuté osoby,
  10. bezpečnostných faktorov týkajúcich sa vozidla, nákladu a prepravovaných osôb, opatrnosť vodiča pri opustení vozidla,
  11. najdôležitejších princípov, týkajúcich sa dodržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdné vzdialenosti a ovládanie vozidla v rôznych poveternostných podmienkach a rôznych podmienkach na ceste.
Praktický výcvik
Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov, ktoré sa vyžadujú na vedenie motorových vozidiel
 1. skupín A2 a A,
 2. skupiny B s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy je viac ako 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg,
sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tabuľka - Počet hodín výučby teórie a praktického výcviku
Skupina vodičského oprávnenia A2, A
Výučba teórie
PCP 6
TVV 2
ZBJ 3
Praktický výcvik
OV 1
VvVV 8
Spolu 20
Skupina vodičského oprávnenia B
(harmonizovaný kód 96)
Výučba teórie
PCP 6
TVV 2
ZBJ 3
Praktický výcvik
OV 1
VvVV 6
Spolu 18
VYSVETLIVKY:
PCP - predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
TVV - teória vedenia vozidla
ZBJ - zásady bezpečnej jazdy
OV - oboznámenie s vozidlom
VvVV - výcvik vo vedení vozidla
Osvedčenie
Po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole, prevádzkovateľ autoškoly vydá jeho účastníkovi osvedčenie [§ 6 ods. 1 písm. e) zákona].
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa učebná osnova osobitných výcvikov zo dňa 19. januára 2013.
Účinnosť
Táto učebná osnova nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Zdroj: MDVaRR SR
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1231 / 17 / 0 - 51
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK